: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2559 – 2563

  ตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้มีการบรรจุยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการเน้นมุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลนิเวศการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคของประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับการและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและประเด็นสิ่งแวดล้อม นั้น

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ด้วย นโยบายรัฐบาลปัจจุบันได้กำหนดให้การเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ        เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นลำดับแรก โดยให้ดำเนินการตาม Road map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)        เพื่อกำจัดมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการกำจัดขยะและของเสียอันตรายที่เหมาะสมในชาติ โดยมุ่งเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งการรีไซเคิล และ        การแปรรูปเป็นพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

เข้าร่วมงานโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"


               วันพุธที่  15  กรกฎาคม  2558  ได้เข้าร่วมงานโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ณ โรงเรียนบ้านในดง  หมู่ที่ 1  ตำบลในดง  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้  คือ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

โครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

          
            วันที่  2 - 4  กรกฎาคม  2558  ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีในการจัดทำโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายแกนนำเยาวชน ที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนที่ผ่าน    การฝึกอบรม สามารถเป็นแกนนำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน และชุมชนของตนเอง  และได้มีการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อคัดเลือกนักเรียน

ผลการประกวดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 จังหวัดเพชรบุรี

       ผลงานที่ส่งประกวดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 จังหวัดเพชรบุรี จำนวน  7  ชิ้น

    ผลการตัดสินโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 จังหวัดเพชรบุรี  ได้แก่...

เปิดยุทธการทวงคืนผืนป่า 9 มิถุนายน 2558      วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ อบต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายมณเฑียร ทองนิตย์ เป็นประธานเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าตามแผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรีโดยมีส่วนราชการใน

แม่น้ำเพชรบุรี วันนี้เป็นอย่างไร

                แม่น้ำเพชรบุรี มีความสำคัญเสมือนเส้นชีวิตของชาวเพชรบุรี เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ทางด้านการเกษตร คมนาคม อุตสาหกรรม ครัวเรือน การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นน้ำกิน-น้ำใช้ ในชีวิตประจำวัน ถือกันว่าเป็นน้ำที่มีรสอร่อย ใสสะอาด จืดสนิทและยังถือว่าเป็นน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่าที่เป็นเกียรติคุณ คือ เป็นน้ำสรง น้ำเสวย และน้ำมงคลในพระราชพิธี โดยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2541 สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีหลั่งน้ำคืนชีวิตให้แก่แม่น้ำเพชรบุรี บริเวณพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) จังหวัดเพชรบุรีจึง

การประกอบกิจการน้ำบาดาล

ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 

           กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ปัจจุบันมีการประกาศเขตน้ำบาดาลครอบคลุมทั่วประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520

ทสม.คือ..อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.คือ บุคคลในท้องถิ่น หรือ หมู่บ้าน หรือชุมชนที่มีความสนใจ  มีการแสวงหาความรู้ และประสบการณ์      มีความเสียสละ และอุทิศตัวในการทำงานด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน
ทสมมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

รายละเอียดตราสัญลักษณ์1. รูปทรงของสัญลักษณ์ที่เป็นโล่ หมายถึง การปกป้อง การป้องกัน ซึ่งในหลายประเทศนิยมใช้รูปทรงโล่ แทนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. ต้นโพธิ์ และแผ่นดิน
    ต้นโพธิ์ หมายถึง ต้นไม้ หรือ โพธิ์ทองของชาวไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดมั่น
    ใบไม้ หมายถึง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลมนุษย์เพราะมีการสังเคราะห์แสง

โครงสร้างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

ส่วนอำนวยการ

 มีอำนาจหน้าที่

บริหารงานสำนักงาน
บริหารงานการคลัง งบประมาณและพัสดุ
บริหารงานบุคคล
บริหารงานแผนและติดตามผล
ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

 มีอำนาจหน้าที่

การอนุญาต  ควบคุม  กำกับ  ดูแล  โรงงานแปรรูปไม้  โรงค้าไม้แปรรูป  โรงค้าสิ่งประดิษฐ์
การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
การอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน
การอนุญาตการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่
การอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจ

ส่วนสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่

จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดรวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบ  ควบคุม  กำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ  


ส่วนทรัพยากรน้ำ

มีอำนาจหน้าที่

ประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด
ประสานการเผ้าระวัง  ตรวจสอบ  กำกับ  ดูแล  ส่งเสริม  เผยแพร่บำรุงรักษา  และระบบเดือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด
กำกับ  ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำผิวดินในระดับจังหวัด
อนุญาต  ควมคุม  กำกับ  ดูแล  การประกอบกิจการน้ำบาดาล