: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

การประกอบกิจการน้ำบาดาล

ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 

           กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ปัจจุบันมีการประกาศเขตน้ำบาดาลครอบคลุมทั่วประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520


           เนื่องด้วยมีการเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ําบาดาลอย่างกว้างขวางมีแนวโน้มจะใช้เพิ่มมากขึ้น ไม่มีการควบคุมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการส่งผลให้แหล่งน้ำบาดาบเกิดความขาดแคลนหรือเสียหาย หากปล่อยไว้จะเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ขึ้นบังคับใช้
กิจการน้ำบาดาล หมายถึงการดำเนินการด้านการเจาะน้ำบาดาลการใช้น้ำบาดาล หรือการระบายน้ำลงบ่อบาดาล
การประกอบกิจการน้ำบาดาลใดๆ ในเขตน้ำบาดาล จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ.2520 โดยเคร่งครัดและห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ำบาดาลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองที่ดิน ในเขตน้ำบาดาลนั้น หรือไม่เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย (มาตรา16) หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะริบเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรใดๆ ที่ได้ใช้กระทำความผิด หรือได้ใช้อุปกรณ์กระทำความผิดเสียก็ได้ (มาตรา 36 ทวิ)

ประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
      -ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
      -ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
      -ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อบาดาล

สถานที่ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

           ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อพนักงานน้ำบาดประจำท้องที่ในเขตรับแต่ละจังหวัด ดังนี้

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ยื่นที่

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2202-3776

นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยื่นที่

ฝ่ายทรัพยากรน้ำบาดาล สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในจังหวัดนั้น

เอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

       -สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอผู้รับมอบอำนาจหรือผู้ให้ความยินยอม
       -สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือรับรองสิทธิที่จะเจาะน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
       -แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะน้ำบาดาล
       -สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีระบุผู้รับเหมาเจาะ)
       -แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรร)
       -หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)

เอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

เอกสารเหมือนกับการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

เอกสารเพิ่มเติม
       -สำเนาใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
       -รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (นบ./3)
       -รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (นบ./4)
       -รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล (นบ./5)
       -ผลวิเคราะห์คุณภาน้ำ (กรณีวิเคราะห์จากส่วนราชการอื่น) หรือองค์กรของรัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ)
       -ตัวอย่างน้ำบาดาลจำนวน 1 ตัวอย่าง/1 บ่อ ปริมาณไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร (ในกรณีไม่มีผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ)
       -ตัวอย่างดิน หิน กรวด ทราย จากบ่อน้ำบาลที่ขอใช้

ประเภทการใช้น้ำบาดาล

1.การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อเป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ที่มีได้มีการซื้อขาย
2.การใช้น้ำบาดาลเพื่อประกอบธุรกิจ
       -ธุรกิจ (อุตสาหกรรม) ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น (โรงงานผลิตสุรา ห้องเย็น อาหารกระป๋อง เป็นต้น
       -ธุรกิจ (บริการ) ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลเพื่อการบริการลูกค้า เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า สวนสนุก สนามกีฬา เป็นต้น
       -ธุรกิจ (การค้า) ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลเป็นหนลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น น้ำดื่มบรรจุขวด โรงงานผลิตน้ำแข็ง น้ำอัดลม เป็นต้น
3.การใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์

การขอต่ออายุใบอนุญาต

         ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ นบ./7 พร้อมด้วยใบอนุญาตหรือใบแทน แล้วแต่กรณีก่อนใบอนุญาตจะสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 15 วัน และจะใช้น้ำบาดาลต่อไปก็ได้จนกว่าผู้ออกใบอนุญาตจะไม่อนุญาต ให้ต่ออายุใบอนุญาต โดยชำระค่าธรรมเนียมคำขอ 10 บาท เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาเห็นก็จะต่ออายุใบอนุญาตให้ และชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตฉบับ 500 บาท

การขอโอนใบอนุญาต

1.ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอโอนใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่/ที่เขตน้ำบาดาล ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตโดยยื่นคำขอตามแบบ นบ./15
2.ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอ 10 บาท และค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต 500 บาท พร้อมกับการยื่นคำขอ
3.ต้องชำระหนี้ค่าใช้น้ำบาดาลที่ค้างชำระทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการโอนใบอนุญาต
4.เมื่อรับคำขอโอนใบอนุญาตแล้วให้พิจารณาคำขอให้เสร็จสิ้นภายใน 2 วันทำการ การนับระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่คืนคำขอเพื่อให้ผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน หรือผู้ขอรับโอนและผู้รับใบอนุญาตยังมิได้ปฏิบัติตามข้อ 2. และ 3.

การเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาต

        กรณีผู้รับอนุญาต (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ได้เปลี่ยนชื่อให้แจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่เขตน้ำบาดาลนั้น เป็นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐาน การเปลี่ยนชื่อบุคคลธรรมดาและใบอนุญาต หรือใบแทน

การออกใบแทนใบอนุญาต
1.กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดนั้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ทราบการสูญหาย หรือถูกทำลายดังกล่าว ตามแบบ นบ./16
2.ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคำผู้ยื่นคำขอรับในแทนใบอนุญาต ว่าใบอนุญาตถูกทำลายในสาระสำคัญให้แสดงใบอนุญาตถูกทำลายประกอบด้วย
3.เมื่อรับคำขอรับใบแทนใบอนุญาตแล้ว ให้พิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วันทำการ ซึ่งการนับระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่คืนคำขอเพื่อให้ผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน

การแจ้งยกเลิกการใช้น้ำบาดาล

          ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ต้องแจ้งยกเลิกกิจการเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เลิกกิจการและให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ ตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ โดยผู้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

เราจะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลได้อย่างไร?

           -ใช้น้ำบาดาลอย่างประหยัดและเท่าที่จำเป็น
           -ป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลมิให้เกิดการปนเปื้อนหรือเสื่อมโทรม
           -แจ้งเบาะแสแก่ทางราชการ ในการลักลาอบขุดเจาะ และให้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
           -เราทุกคนควรให้การส่งเสริมและสนับสนุน โดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและให้ทรัพยากรน้ำบาดาล
           -ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาลอย่างเคร่งครัด  

การกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

            การกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาลและการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลเพื่อนำส่งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อมตามหลักการ PPP (Polluter Pays Principle) และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ที่ต้องการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ำบาดาลและปัญหาแผ่นดินทรุด ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
- ประเภทการใช้น้ำบาดาล
- กำหนดค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (กำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลลูกบาศก์เมตรละ 8.50 บาท โดยทยอยขึ้นค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลในอัตรก้าวหน้า ไตรมาสละ 1 บาท/ลูกบาศก์เมตร รวม 9 ไตรมาส ครบ 8.50 บาท)
- การคำนวณค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล