: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

ส่วนสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่

จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดรวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบ  ควบคุม  กำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ  บุคลากร


1.นายนิพล   ไชยสาลี   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ   ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม      

2.น.ส.ฉันทนา   บัวล้อม  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
3.นายณัฐพงศ์   หอมจันทร์   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
4.น.ส.สุรีรัตน์   คงสนุ่น   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
5.น.ส.บุญศิฏา   เยี่ยวเพ็ง   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม