: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

 มีอำนาจหน้าที่

การอนุญาต  ควบคุม  กำกับ  ดูแล  โรงงานแปรรูปไม้  โรงค้าไม้แปรรูป  โรงค้าสิ่งประดิษฐ์
การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
การอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน
การอนุญาตการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่
การอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจ
ประสานการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
จัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด
ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

บุคลากร


1.นายยุทธนา   ฉิมสวัสดิ์   เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส   ผู้อำนวยการส่วน

2.นายกิตติพงษ์   ถมปัต   เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
3.นายปรีชา   อินทร์ปรุง   นักวิชาป่าไม้ชำนาญการ
4.น.ส.โสภิดา  ช่วยนา  เจ้าหน้าที่ธุรการ  (จ้างเหมา)