: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

ส่วนอำนวยการ

 มีอำนาจหน้าที่

บริหารงานสำนักงาน
บริหารงานการคลัง งบประมาณและพัสดุ
บริหารงานบุคคล
บริหารงานแผนและติดตามผล
ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


1.นางมาลี   เรืองแสงอร่าม   เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส   ผู้อำนวยการส่วน

2.นางสุนัดดา  ตูวิเชียร   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
3.นางสมบูรณ์   บุญรอด   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
4.นางเดือนรุ่ง   ขำทวี   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
5.น.ส.จิตินันท์   กระแจะเจิม   เจ้าพนักงานธุรการ
6.น.ส.พนิดา   ทองคำ   เจ้าพนักงานธุรการ
7.นายถาวร   เหมือนฟู  นักการภารโรง  (จ้างเหมา)
8.นายกฤษณะ  เยื้องกราย  พนักงานขับรถยนต์  (จ้างเหมา)
9.นายรังสรรค์   หนูฤทธิ์   ยาม  (จ้างเหมา)