: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

ส่วนทรัพยากรน้ำ

มีอำนาจหน้าที่

ประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด
ประสานการเผ้าระวัง  ตรวจสอบ  กำกับ  ดูแล  ส่งเสริม  เผยแพร่บำรุงรักษา  และระบบเดือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด
กำกับ  ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำผิวดินในระดับจังหวัด
อนุญาต  ควมคุม  กำกับ  ดูแล  การประกอบกิจการน้ำบาดาล
ประสานการจัดการน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด
กำกับ  ดูแล  กิจการประปาสัมปทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด

บุคลากร


1.นายวรายุทธ   นิลผึ้ง   เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส   ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ
2.นางกัญญาณัฏฐ์   บุญชุม   เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน
3.น.ส.จันทนา   แสนวันนา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (จ้างเหมา)
4.น.ส.สุนิสา  หิรัญวงค์   เจ้าหน้าที่ธุรการ  (จ้างเหมา)
5.นายธีรพล  พรทวีทรัพย์   พนักงานขับรถยนต์  (จ้างเหมา)