: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ด้วย นโยบายรัฐบาลปัจจุบันได้กำหนดให้การเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ        เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นลำดับแรก โดยให้ดำเนินการตาม Road map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)        เพื่อกำจัดมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการกำจัดขยะและของเสียอันตรายที่เหมาะสมในชาติ โดยมุ่งเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งการรีไซเคิล และ        การแปรรูปเป็นพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

เข้าร่วมงานโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"


               วันพุธที่  15  กรกฎาคม  2558  ได้เข้าร่วมงานโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ณ โรงเรียนบ้านในดง  หมู่ที่ 1  ตำบลในดง  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้  คือ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

โครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

          
            วันที่  2 - 4  กรกฎาคม  2558  ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีในการจัดทำโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายแกนนำเยาวชน ที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนที่ผ่าน    การฝึกอบรม สามารถเป็นแกนนำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน และชุมชนของตนเอง  และได้มีการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อคัดเลือกนักเรียน