: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

โครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

          
            วันที่  2 - 4  กรกฎาคม  2558  ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีในการจัดทำโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายแกนนำเยาวชน ที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนที่ผ่าน    การฝึกอบรม สามารถเป็นแกนนำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน และชุมชนของตนเอง  และได้มีการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อคัดเลือกนักเรียน
เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการลูกเสือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนในด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนี้ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาจาก ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ กระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการฝึกฝนเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ  รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน ที่เป็นลูกเสือ และเนตรนารี ซึ่งเป็น พลังเยาวชนที่มีศักยภาพในการสร้างเสริมการทำงานด้านเครือข่ายสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  เพราะลูกเสือ และเนตรนารี เป็นผู้ที่ มีระเบียบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความเสียสละ
และมีการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอยู่เสมอ พลังเยาวชนเหล่านี้ จะเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความตั้งใจในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม อย่างทุ่มเท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประสบการณ์จากการเรียนรู้ และวิธีการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง ของค่ายลูกเสือ จากโครงการในวันนี้ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับลูกเสือ และเนตรนารี กลุ่มนี้  ให้เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และชุมชน  สามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ และถ่ายทอดสู่โรงเรียน และชุมชนของตนเอง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการช่วยลดปัญหาการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชน  การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  การป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน รวมทั้งการเฝ้าระวังภัยต่างๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ทำให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการดำรงตนอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน และชุมชนของตนเอง  และได้มีการประสานความร่วมมือ
กับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการลูกเสือ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนในด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนี้ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาจาก ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ กระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการฝึกฝนเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ  รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน ที่เป็นลูกเสือ และเนตรนารี ซึ่งเป็น พลังเยาวชนที่มีศักยภาพ
ในการสร้างเสริมการทำงานด้านเครือข่ายสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  เพราะลูกเสือ และเนตรนารี เป็นผู้ที่ มีระเบียบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความเสียสละ และมีการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอยู่เสมอ พลังเยาวชนเหล่านี้ จะเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความตั้งใจในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม อย่างทุ่มเท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประสบการณ์จากการเรียนรู้ และวิธีการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง ของค่ายลูกเสือ จากโครงการในวันนี้ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับลูกเสือ และเนตรนารี กลุ่มนี้  ให้เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และชุมชน  สามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ และถ่ายทอดสู่โรงเรียน และชุมชนของตนเอง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการช่วยลดปัญหาการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชน  การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  การป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน รวมทั้งการเฝ้าระวังภัยต่างๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ทำให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการดำรงตนอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์สิ่งแวดล้อม