: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ด้วย นโยบายรัฐบาลปัจจุบันได้กำหนดให้การเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ        เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นลำดับแรก โดยให้ดำเนินการตาม Road map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)        เพื่อกำจัดมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการกำจัดขยะและของเสียอันตรายที่เหมาะสมในชาติ โดยมุ่งเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งการรีไซเคิล และ        การแปรรูปเป็นพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
                      สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จึงใคร่ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกชุมชนและจัดทำข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ภายใต้กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (4)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยขอให้จัดส่งข้อเสนอโครงการกลับมายังสำนักงานฯ ทางหมายเลขโทรสาร 0 3242 5802 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558  ทั้งนี้สามารถ download เอกสารข้อเสนอโครงการได้ที่