: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2559 – 2563

  ตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้มีการบรรจุยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการเน้นมุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลนิเวศการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคของประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับการและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและประเด็นสิ่งแวดล้อม นั้น