: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2559 – 2563

  ตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้มีการบรรจุยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการเน้นมุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลนิเวศการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคของประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับการและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและประเด็นสิ่งแวดล้อม นั้น
          โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เลือกจังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่อรวบรวบและวิเคราะห์ข้อมูลระดับจังหวัด ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ รวมถึงวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของจังหวัด (SWOT Analysis)  เพื่อใช้ในการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายในแต่ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการติดตามประเมิลผล ซึ่งกำหนดกรอบระยะเวลาให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2559 – 2563 ให้แล้วเสร็จและจัดส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ดังนั้น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จึงจัดทำโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ ขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ และบูรณาการความร่วมมือในการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2559 – 2563 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สามารถ download เอกสาร (ร่าง) แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2559 – 2563 ได้ที่