: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามแผนบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยของจังหวัดเพชรบุรี

ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามมติที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 นั้น