: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามแผนบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยของจังหวัดเพชรบุรี

ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามมติที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำนักงานฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบแบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ของตนเอง เพื่อรวบรวมและสรุปเป็นฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเพชรบุรี โดยขอให้จัดส่งข้อมูลกลับมายังสำนักงานฯ ทางหมายเลขโทรสาร 0 3242 5802   ภายในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้ที่