: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

การพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

         วันที่ 26 กรกฎาคม  2559  เวลา  9.00 น.  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  เข้าร่วมประชุมเรื่องการพิจารณารายงาน  EIA  ด้านอาคาร  การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน  ณ. โรงแรมปัตตาเวีย  รีสอร์ท & สปา  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


การแถลงข่าวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

        ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  นางสาววนิดา แย้มสรวล ผอ.ทสจ.พบ.ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทน ผวจ.พบ.  ร่วมการแถลงข่าวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย  กลุ่มดูนกเพชรบุรี
เครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชร   และกลุ่มคนรักเขาแด่น จัดงาน โครงการ “84 ฝาย ถวายราชินี”ประชุมตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

          วันที่ 13 กค. 59 ส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีท่านรอง ผวจ. 2 เป็นประธาน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการบริหารจัดการขยะ ผต. ให้กำลังใจการทำงานของจังหวัดเพชรบุรี พร้อมเน้นย้ำ
การรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิด
รวมถึงขยะที่ต้องถูกนำไปกำจัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนนายาง

            วันนี้ (13 กรกฎาคม 2559) เวลา 13.30 น. ส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนนายาง - หนองจอก จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2559 โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โดยที่ประชุมขอให้ฝ่ายเลขานุการทบทวนผังสีและข้อกำหนดต่างๆ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางเก่า และนำกลับมาประชุมใหม่อีกครั้งสำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

           วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ผอ.ทสจ.เพชรบุรี เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ดำเนินการ สำรวจ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองชะอำ เทศบาลตำบลบางเก่า เทศบาลตำบลหนองจอก และอบต.แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (คทช.จังหวัดเพชรบุรี)

          วันที่  5  กรกฎาคม  2559  เวลา  8.30 น.สนง.ทสจ.พบ.จัดประชุม  คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (คทช.จังหวัดเพชรบุรี) โดยมีนายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนป่ายางหัก-เขาปุ้ม รวม  25,000 ไร่เศษทึ่จะจัดให้แก่ชุมชนที่ไม่มีที่ดินทำกินและไม่มีที่อยู่อาศัย และจะได้แจ้งคณะอนุกรรมการจัดหาทึ่ดินเพื่อพิจารณาต่อไป